Waar dient een Vetafscheider aan te voldoen?

De Vetafscheider dient te voldoen aan de Europese norm NEN-EN1825 deel 1 en 2. In deel 1 worden de eisen voor ontwerp, werking, beproeving, kwaliteit, sterkte, duurzaamheid en CE markering gedefinieerd. Deel 2 gaat over de capaciteitsberekening, installatie, functionering en onderhoud.

Deze Europese regelgeving geldt vanaf 2006. Alle afscheiders dienen binnen deze norm voorzien te zijn van een CE markering, te herkennen aan het beeldmerk. Bij deze vetafscheiders wordt een CE conformiteitsverklaring en een gebruikshandleiding meegeleverd door de fabrikant. Vanaf 1 juli 2013 dient de CE markering te zijn opgenomen in een EG Prestatieverklaring (EC Declaration of Performance (DOP)). Dit document (DOP) is verplicht volgens de Europese wetgeving en dient de fabrikant van de vetafscheider mee te leveren.

 

Wat houdt een Prestatieverklaring/DOP/CE in ?

CE is een door de Europese commissie vastgesteld minimum kwaliteits- en duurzaamheidsniveau, waar een product aan moet voldoen om zorg te dragen voor de veiligheid van mens en milieu.

Als een Vetafscheider is voorzien van een DOP/CE markering, dan dient de fabrikant te kunnen aantonen dat de vetafscheider voldoet aan alle voor CE relevante producteisen en is dit vastgelegd in het Technische Constructiedossier (TCD). De fabrikant is daarnaast verplicht de geproduceerde afscheiders te onderwerpen aan een interne kwaliteitscontrole en dit te documenteren. Dit geeft een waarborg dat de uitgeleverde DOP/CE Vetafscheiders ook daadwerkelijk voldoen aan de norm en aan de in het TCD vastgelegde specificaties.

In het TCD behoort te zitten: bouwtekeningen met minimale en maximale toegestane toleranties, gebruikshandleiding, beoordeling van de ontwerpdimensies en functionaliteit, beproevingsrapporten en beoordelingen voor brandklasse*, waterdichtheid, werking en rendement*, sterkte en stabiliteit en duurzaamheid van de gebruikte materialen*. * beproefd en beoordeeld door een geaccrediteerde keuringsinstantie zoals bv. TÜV en TNO.

In de 'Declaration of Performance' (DOP / EG Prestatieverklaring) dient vermeld te staan:
- De brandklasse van het product
- De waterdichtheid van het product
- De effectiviteit
- De sterkte & stabiliteit
- De duurzaamheid
- De geaccrediteerde laboratoria waar de testen zijn uitgevoerd
- De geharmoniseerde norm
- De fabrikant gegevens
- De typen
- Het beoogd gebruik

Vanaf 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte olie- en vetafscheiders voldoen aan de NEN-EN-normen en zijn voorzien van een CE-markering op basis van de Europese verordening voor bouwproducten. (bron: infomill)

vetafscheider en slibvangputten

vetafscheider en slibvangputten
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren